Synthesis of Renewable Fine-Chemical Building Blocks by Reductive Coupling between Furfural Derivatives and Terpenes

Celine M. Nicklaus, Adriaan J. Minnaard, Ben L. Feringa*, Johannes G. de Vries

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
573 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1631-1635
Aantal pagina's5
TijdschriftChemsuschem
Volume6
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - sep-2013

Citeer dit