Systemic inflammation and disorders of hemostasis in the AD-ACLF syndrome

Ton Lisman*, James P. Luyendyk

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
56 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1264-1265
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Hepatology
Volume74
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei-2021

Citeer dit