Systemic violence against Syrian refugee women and the myth of effective intrapersonal interventions

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

47 Citaten (Scopus)
152 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)27-35
Aantal pagina's10
TijdschriftReproductive Health Matters
Volume24
Nummer van het tijdschrift47
DOI's
StatusPublished - 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit