Technological joint venture formation under the real options approach

Isabel Estrada Vaquero, Gabriel de la Fuente Herrero, Natalia Martin-Cruz

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
TijdschriftResearch Policy
Volume39
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit