Technology in practice: The importance of matching purpose, patient, and product in pulmonary aerosol delivery

Vertaalde titel van de bijdrage: Technologie in praktijk: Het belang van afstemming van doel, patiënt en product in pulmonale aerosol toediening

Anne Lexmond

Onderzoeksoutput

2750 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het inhaleren van medicijnen wordt al eeuwenlang toegepast voor de behandeling van longaandoeningen. Daarnaast kan inhalatie een alternatief bieden voor een injectie wanneer een medicijn niet effectief kan worden toegediend via het maagdarmkanaal. Er zijn echter vele factoren die het succes van inhalatietherapie bepalen. In haar proefschrift onderscheidt Anne Lexmond drie factoren die op elkaar afgestemd dienen te worden om inhalatietherapie te optimaliseren: de reden waarom een werkzame stof wordt toegediend, de patiënt voor wie de toediening bedoeld is en het inhalatieproduct dat bestaat uit een bereiding van de werkzame stof en een inhalator. Zij legt uit dat het succes van inhalatietherapie grotendeels afhangt van de mate waarin de patiënt in staat is de inhalator correct te gebruiken en niet alleen van de kwaliteit van het inhalatieproduct zelf. Om dit succes te bepalen zijn studies nodig die de interactie tussen product en patiënt in kaart brengen. Lexmond presenteert de resultaten van samenwerkingen tussen het farmaceutisch-technologisch laboratorium en de kliniek, waarbij deze interactie centraal staat. Zij heeft de gebreken van een bestaande diagnostische verneveltest voor astma onderzocht en hier een alternatief op basis van droog poeder inhalatie voor ontwikkeld met verbeterde effectiviteit en vergroot gebruiksgemak. Daarnaast heeft ze onderzoek gedaan naar de inhalatiecapaciteiten van basisschoolkinderen, een uitdagende patiëntengroep die nu nog is aangewezen op inhalatoren en doseringen die zijn ontwikkeld voor volwassenen. Tot slot beschouwt ze pulmonale vaccinatie als alternatief voor vaccinatie per injectie, waarbij wordt geconcludeerd dat dit alleen succesvol kan zijn als het inhalatiessysteem goed kan worden gebruikt door de doelgroep, maar tevens goedkoop geproduceerd kan worden.
Vertaalde titel van de bijdrageTechnologie in praktijk: Het belang van afstemming van doel, patiënt en product in pulmonale aerosol toediening
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Frijlink, Erik, Supervisor
  • de Boer, Anne, Co-supervisor
Datum van toekenning5-dec.-2014
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7409-3
Elektronische ISBN's978-90-367-7408-6
StatusPublished - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Technologie in praktijk: Het belang van afstemming van doel, patiënt en product in pulmonale aerosol toediening'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit