Teleconnecting Consumption to Environmental Impacts at Multiple Spatial Scales Research Frontiers in Environmental Footprinting

Klaus Hubacek*, Kuishuang Feng, Jan C. Minx, Stephan Pfister, Naijun Zhou

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

74 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)7-9
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Industrial Ecology
Volume18
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - feb-2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit