Telomere Length and Risk of Cardiovascular Disease and Cancer

M Abdullah Said, Ruben N Eppinga, Yanick Hagemeijer, Niek Verweij, Pim van der Harst*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
63 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)506-507
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of the American College of Cardiology
Volume70
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 25-jul.-2017

Citeer dit