Temperature dependence of laser-induced fluorescence of nitric oxide in laminar premixed atmospheric-pressure flames

A.V. Mokhov, H.B. Levinsky, C.E. vanderMeij

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  24 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)3233 - 3243
  TijdschriftApplied Optics
  Volume36
  Nummer van het tijdschrift15
  StatusPublished - 1997

  Citeer dit