Temperature effects on DNA damage during hibernation

Lauren de Wit*, Maarten R. Hamberg, Anne M. Ross, Maaike Goris, Fia F. Lie, Thomas Ruf, Sylvain Giroud, Robert H. Henning, Roelof A. Hut

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
68 Downloads (Pure)
Filter
Afgelopen

Zoekresultaten