That Looks Hard: Characterizing Linguistic Complexity in Humans and Language Models

Gabriele Sarti*, Dominique Brunato, Felice Dell'Orletta

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
36 Downloads (Pure)

Zoekresultaten