The 3M precise microvascular anastomotic system for implanting PTFE microvenous prostheses into the rat femoral vein

H Oguchi*, B vanderLei

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)662-665
Aantal pagina's4
TijdschriftPlastic and Reconstructive Surgery
Volume97
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - mrt-1996

Citeer dit