The adversarial culture in philosophy does not serve the truth

Martin Lenz*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
TijdschriftAeon Magazine
StatusPublished - 8-jan-2020

Citeer dit