THE ALGEBRA OF MULTIMODE FACTOR-ANALYSIS

T WANSBEEK*, J VERHEES

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)631-639
Aantal pagina's9
TijdschriftLinear Algebra and Its Applications
Volume127
StatusPublished - jan.-1990

Citeer dit