The angiotensin conver­ting enzyme inhibitor enalapril and its effects on renal function

Dick de Zeeuw, G.J. Navis, A.J. Donker, Paul de Jong

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)93-97
  TijdschriftJournal of Hypertension. Supplement
  Volume1
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit