The Apical Sodium-Dependent Bile Acid Transporter in Cholangiocytes Is Not Required for the Generation of Bile Flow in Mice

A. Bertolini, I. P. van de Peppel*, R. Havinga, J. W. Jonker, H. J. Verkade

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

7 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)375-377
Aantal pagina's3
TijdschriftGastro Hep Advances
Volume1
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2022

Citeer dit