The appropriate way to measure blood pressure for sedated colonoscopy: Response to Br J Anaesth 2022

J Robert Sneyd*, Anthony R Absalom, Clemens R M Barends, Jordan B Jones

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

42 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)e25-e27
Aantal pagina's3
TijdschriftBritish Journal of Anaesthesia
Volume129
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum24-mei-2022
DOI's
StatusPublished - aug.-2022

Citeer dit