The Avellino Event: cultural and demographic effects of the great Bronze Age eruption of Mount Vesuvius

Peter Attema, Pieter van Leusen, M. Field, Luca Alessandri, M. Doorenbosch, Wouter van Gorp

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)56
Aantal pagina's1
TijdschriftTijdschrift voor Mediterrane Archeologie
Volume54
StatusPublished - dec-2015

Citeer dit