The baryonic specific angular momentum of disc galaxies

Pavel Mancera Piña*, Lorenzo Posti, Filippo Fraternali, Betsey Adams, Thomas Oosterloo

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

59 Downloads (Pure)

Zoekresultaten