De BIC-Q: een instrument om de kwaliteit van de opvoedingsomgeving van asielzoekerskinderen in kaart te brengen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

145 Downloads (Pure)

Samenvatting

De Best Interest of the Child Questionnaire (BIC-Q) is een instrument om de door gedragsdeskundigen waargenomen kwaliteit van de opvoedingsomgeving van kwetsbare kinderen te meten. De vragenlijst is gebaseerd op pedagogische, psychologische en juridische uitgangspunten. Verondersteld wordt dat het psychosociaal functioneren van een kind gerelateerd is aan de kwaliteit van de opvoedingsomgeving waarin het verblijft. Doel van het onderzoek is op basis van deze aanname de criteriumgeoriënteerde validiteit van de BIC-Q te toetsen bij een specifieke groep minderjarigen: asielzoekerskinderen voor wie een verblijfsvergunning in Nederland is aangevraagd (n = 79). Naast de BIC-Q is een vragenlijst voor psychosociaal functioneren van kinderen gehanteerd (VSPS). Uit logistische regressieanalyse blijkt dat er – zoals verwacht – een negatieve relatie bestaat tussen de kwaliteit van de opvoedingsomgeving en de kans op internaliserende gedragsproblemen. De ROC-curve laat zien dat de BIC-Q een goed onderscheidend vermogen bezit: 81% van de kinderen wordt correct geclassificeerd wat betreft het al dan niet hebben van internaliserende gedragsproblematiek. We gaan in op de implicaties en reikwijdte van het onderzoek, en formuleren aanbevelingen voor nadere studie.

Vertaalde titel van de bijdrageThe BIC-Q: a tool to assess the childrearing environment of asylym-seeking children.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)23-37
Aantal pagina's15
TijdschriftKind en Adolescent
Volume36
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - mrt-2015

Citeer dit