De bidirectionele relatie tussen beweging en slaap bij personen met en zonder depressie1

N A M Oude Oosterik, M E J Bouwmans, Izaäk W de Groot, E H Bos, P de Jonge

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

ACHTERGROND
Beweging en slaap zijn aan elkaar gerelateerd. Onduidelijk is wat de richting van het verband is tussen beweging en slaap en of dit verschillend is voor personen met en zonder depressieve stoornis.

DOEL
Onderzoeken van de bidirectionele relatie tussen beweging en slaap in het dagelijks leven met herhaalde metingen bij personen met en zonder depressieve stoornis.

METHODE
Alle deelnemers met (n = 27) en zonder depressie (n = 27) vulden 30 opeenvolgende dagen 3 keer per dag een elektronische vragenlijst in met vragen over subjectieve slaapkwaliteit en slaapduur en droegen gedurende deze periode 24 uur per dag een bewegingsmeter die fysieke activiteit registreerde.

RESULTATEN
Multilevelanalyses toonden dat toename van de subjectieve slaapduur afname van beweging tot gevolg had. De verschillen tussen de individuen in de richting en sterkte van dit verband waren significant. Veranderingen in beweging waren niet voorspellend voor veranderingen in slaapkwaliteit en slaapduur. De gevonden verbanden verschilden niet tussen deelnemers met en zonder depressie.

CONCLUSIE
Verandering in slaapduur voorspelt verandering in beweging, met een significante heterogeniteit tussen individuen. De bevindingen onderstrepen het belang van onderzoek en het ontwikkelen van interventies op het niveau van de individuele patiënt
Vertaalde titel van de bijdrageThe bidirectional relationship between physical activity and sleep in depressed versus non-depressed individuals
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)78-86
Aantal pagina's9
TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
Volume59
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2017

Citeer dit