De kans op mammacarcinoom en samenhangende carcinomen bij een positieve familieanamnese. Landelijke Werkgroep Erfelijk Mammacarcinoom van de Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren

J C Oosterwijk, R H Sijmons, F H Menko, A M Chorus, M A Rookus

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Vertaalde titel van de bijdrageThe chance of breast carcinoma and related carcinomas in a positive family anamnesis. Landelijke Werkgroep Erfelijk Mammacarcinoom van de Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)423-8
Aantal pagina's6
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde
Volume139
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 4-mrt-1995

Citeer dit