The changing face of heart failure: are we really making progress?

Frank P. Brouwers*, Wiek H. van Gilst, Dirk J. van Veldhuisen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)960-962
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume15
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - sep-2013

Citeer dit