The "control model" in Chinese bankruptcy reorganization law and practice

Yongqing Ren*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)177-194
Aantal pagina's18
TijdschriftAmerican Bankruptcy Law Journal
Volume85
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit