The Costs of Chapter 11 in Context: American and Dutch Business Bankruptcy

Oscar Couwenberg*, Stephen J. Lubben

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)63-89
Aantal pagina's27
TijdschriftAmerican Bankruptcy Law Journal
Volume85
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2011

Citeer dit