The Crisis After the Crisis: The Time Is Now to Prepare Your Radiology Department

Thomas C Kwee*, Jan P Pennings, Rudi A J O Dierckx, Derya Yakar

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)749-751
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of the american college of radiology
Volume17
Nummer van het tijdschrift6
Vroegere onlinedatum22-apr-2020
DOI's
StatusPublished - jun-2020

Citeer dit