The cumulative effect of reporting and citation biases on the apparent efficacy of treatments: the case of depression

Y. A. de Vries*, A. M. Roest, P. de Jonge, P. Cuijpers, M. R. Munafo, J. A. Bastiaansen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
263 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2453-2455
Aantal pagina's3
TijdschriftPsychological Medicine
Volume48
Nummer van het tijdschrift15
Vroegere onlinedatum2-aug-2018
DOI's
StatusPublished - nov-2018

Citeer dit