The Dangers of Fiscal Decentralisation in Healthcare: A Response to the Recent Commentaries

Arianna Rotulo*, Christina Paraskevopoulou, Elias Kondilis

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

17 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer8266
Pagina's (van-tot)1-2
Aantal pagina's2
TijdschriftInternational Journal of Health Policy and Management
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 20-sep.-2023

Citeer dit