The demography of firms in the Netherlands: Introduction to the 2003 maps

PH Pellenbarg*, PJM Van Steen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)144-146
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume94
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2003

Citeer dit