The dentate gyrus in depression: directions for future research

Jasper O. Nuninga*, Rene C. W. Mandl, Iris E. C. Sommer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
75 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's3
TijdschriftMolecular Psychiatry
DOI's
StatusPublished - 17-feb.-2020

Citeer dit