The Diagnostic Value of Brain-Fatty Acid Binding Protein in Traumatic Brain Injury

Jan B. Hulscher, Broes H. D. Vervliet, Nadine Wilczak, Joukje van der Naalt*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
14 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)411-411
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Neurotrauma
Volume31
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 15-feb-2014

Citeer dit