The discovery of the other in social and cultural psychology

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
23 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1336-1340
Aantal pagina's5
TijdschriftJournal of Cross-Cultural Psychology
Volume46
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - 2015

Citeer dit