The dynamics of social behaviour: The importance of dispersal and the environment

Jan Komdeur*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
129 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1501-1516
Aantal pagina's16
TijdschriftBehaviour
Volume147
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - nov-2010

Citeer dit