The dynamics of the international economic and demographic exchange relationships of the Netherlands

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)442 - 448
Aantal pagina's8
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume90
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1999

Citeer dit