The dynamics of transport and mobility in The Netherlands

PJM Van Steen*, PH Pellenbarg

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)482-+
Aantal pagina's9
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume89
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1998

Citeer dit