The economic benefits of preventing end-stage renal disease in patients with type 2 diabetes mellitus

Maarten J. Postma*, Dick de Zeeuw

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Review articlepeer review

12 Citaten (Scopus)
378 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2975-2983
Aantal pagina's9
TijdschriftNephrology Dialysis Transplantation
Volume24
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - okt-2009

Citeer dit