The economic effects of municipal amalgamation and intermunicipal cooperation

Bieuwe Geertsema

Onderzoeksoutput

626 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit proefschrift presenteert twee onderzoeken naar de effecten van gemeentelijke herindeling en intergemeentelijke samenwerking op gemeentelijke financiën. Dit zijn twee instrumenten die beleidsmakers voorhanden hebben om de schaal van de lokale overheid en haar dienstverlening te vergroten. Hoewel de wetenschap op basis van zowel theorie als empirie geen uitsluitsel biedt over de vraag wat optimale schaal voor gemeenten is, wordt er toch door beleidsmakers over het algemeen van uitgegaan dat opschaling efficiencyvoordelen oplevert. In dit proefschrift worden de effecten van gemeentelijke herindelingen in Nederland in een periode van 15 jaar onderzocht. Er blijkt geen significant effect van herindelingen waarneembaar, niet op gemeentelijke financiën maar ook niet op gemeentelijke efficiency. Beleidsmakers dienen er dus rekening mee te houden dat er geen onderbouwing is te vinden voor de aanname dat herindelingen financiële voordelen of efficiencyvoordelen opleveren.
Ook de efficiency bij intergemeentelijke samenwerking is bestudeerd. Op basis van gegevens over leningen aan Nederlandse gemeenten en samenwerkingsverbanden valt te constateren dat door deze laatste groep hogere rentes worden betaald bij identieke leningen. Dat duidt op inefficiente bedrijfsvoering die valt te verklaren doordat lokale bestuurders minder controle kunnen uitoefenen. Het is goed denkbaar dat deze verminderde controle ook in bredere zin ondoelmatigheid bij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in de hand werkt. Ook op dit vlak levert het proefschrift dus een waardevolle les voor beleidsmakers.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Allers, Maarten, Supervisor
Datum van toekenning5-jan-2017
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-9432-9
Elektronische ISBN's978-90-367-9431-2
StatusPublished - 2017

Citeer dit