The effect of inflammation on voriconazole trough concentrations in children

Mendy ter Avest, Anette Veringa, Edwin R. van den Heuvel, Jos Kosterink, Elisabeth H. Scholvinck, Wim J. E. Tissing, Jan-Willem C. Alffenaar*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
231 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)678-680
Aantal pagina's3
TijdschriftBritish Journal of Clinical Pharmacology
Volume83
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum9-nov.-2016
DOI's
StatusPublished - mrt.-2017

Citeer dit