The Effect of Natural Space on Nearby Property Prices: Accounting for Perceived Attractiveness

Michiel N. Daams*, Frans J. Sijtsma, Arno J. van der Vlist

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)
42 Downloads (Pure)

Zoekresultaten