The effect of pectoral block type II on persistent pain: Follow up of a randomised trial and hypotheses for further analyses

Barbara Versyck*, Gerbrand Groen, Jarl Kampen, Patrick Van Houwe

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)75-77
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Anaesthesiology
Volume36
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2019

Citeer dit