The effectiveness of rituximab in pemphigus, and the benefit of additional maintenance infusions: daily practice data from a retrospective study

Hanan Rashid*, Aniek Lamberts, Dian van Maanen, Maria C Bolling, Gilles F H Diercks, Hendri H Pas, Marcel F Jonkman, Barbara Horváth

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
33 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1503-1505
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of the American Academy of Dermatology
Volume83
Nummer van het tijdschrift5
Vroegere onlinedatum12-jun.-2020
DOI's
StatusPublished - nov.-2020

Citeer dit