The effects of enabling versus coercive performance measurement systems on procedural fairness and red tape

Paula Van Veen-Dirks*, Marijke Leliveld, Wesley Kaufmann

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)269-294
TijdschriftJournal of Management Control
Volume32
Vroegere onlinedatum13-mrt-2021
DOI's
StatusPublished - 2021

Citeer dit