The empirics of microfinance: What do we know?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

183 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)F1 - F10
TijdschriftEconomic Journal
Volume117
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2007

Citeer dit