The evolution of management as an interdisciplinary field

P. van Baalen, L. Karsten

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)219 - 237
TijdschriftJournal of Management History
Volume18
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2012

Citeer dit