The evolution of social philopatry in female primates

Markus Port*, Hanno Hildenbrandt, Ido Pen, Oliver Schuelke, Julia Ostner, Franz J. Weissing

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
150 Downloads (Pure)
Filter
Actief

Zoekresultaten