The Experiences and Preferences of Speech and Language Therapists Regarding Aphasia Therapy Apps

Pauline Cuperus*, Dörte de Kok, Vânia de Aguiar, Lyndsey Nickels

*Bijbehorende auteur voor dit werk

    OnderzoeksoutputAcademic

    29 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten