The expressivity of update logics

Louwe B. Kuijer

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
30 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)719-742
TijdschriftJournal of Logic and Computation
Volume25
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum1-sep.-2014
DOI's
StatusPublished - 2015

Citeer dit