The fine structure of nerve fibres in the hard palate of the Wistar albino rat

A.A. van der Werf*, R.S. Liem, H.W. Jansen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  10 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)273-280
  Aantal pagina's8
  TijdschriftActa morphologica neerlando-Scandinavica
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit