The First Histologic Evidence of a Paravascular Pathway Within the Optic Nerve

Peter Wostyn*, Veva De Groot, Debby Van Dam, Kurt Audenaert, Peter Paul De Deyns, Hanspeter Esriel Killer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
225 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1717
Aantal pagina's1
TijdschriftInvestigative ophthalmology & visual science
Volume59
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - apr.-2018

Citeer dit