The formal classification of linear difference operators

C. Praagman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  15 Citaten (Scopus)
  61 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  A Jordan canonical form for formal difference operators, like the one in [7], is derived in a way inspired by [3], [4]. This yields a classification of meromorphic difference operators in a neighbourhood of infinity, up to formal equivalence.
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)249-261
  Aantal pagina's13
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Series A:Mathematical Sciences
  Volume86
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit