The Framework Convention on Global Health: Considerations in Light of International Law

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)7
Aantal pagina's23
TijdschriftGlobal Health Governance
VolumeIX
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan-2015

Citeer dit